Algemene voorwaarden - Mondzorg Vinkeveen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Mondzorg Vinkeveen

Deze algemene voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de behandelingsovereenkomst(en) tussen Mondzorg Vinkeveen, hierna aangeduid als de “zorgverlener”, inclusief diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de “overeenkomst”. Ze worden aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst, zijn aanwezig in de wachtkamer en kunnen op verzoek worden toegezonden. Mondzorg Vinkeveen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die ondergeschikt zijn, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Mondzorg Vinkeveen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08069206, met vestigingsplaats in Lichtenvoorde.

Derden

Mondzorg Vinkeveen kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. Bij het selecteren van deze derden zal Mondzorg Vinkeveen zorgvuldigheid betrachten en, indien mogelijk, vooraf overleg voeren met de patiënt, met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Mondzorg Vinkeveen is niet aansprakelijk voor het gedrag van deze derden. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en Betaling

De kosten van de behandeling, inclusief materiaal- en techniekkosten, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar en/of vergoed kunnen worden aan de patiënt. Voor minderjarige patiënten worden de kosten in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Mondzorg Vinkeveen adviseert patiënten om begrotingen te overleggen met de zorgverzekeraar om de persoonlijke polisvoorwaarden te bespreken. Mondzorg Vinkeveen hanteert, tenzij anders aangegeven, de kosten van behandeling volgens de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die beschikbaar is in de praktijk van de zorgverlener. Mondzorg Vinkeveen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de standaardprijslijst. Bij tariefwijzigingen wordt de patiënt voorafgaand aan de behandeling schriftelijk en/of digitaal geïnformeerd. Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is Mondzorg Vinkeveen gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen, met een minimum van € 20,00 (twintig euro). Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door de patiënt. Betalingen worden eerst toegewezen aan eventuele rente, schade en kosten, en vervolgens aan openstaande facturen, zelfs als de patiënt aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Mondzorg Vinkeveen is te allen tijde gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te eisen. Indien de patiënt een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, wordt deze geïncasseerd ongeveer 30 dagen na de factuurdatum.

Behandeling en Informatie

Voorafgaand aan uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandelingen met een kostenbedrag van € 250,00 of meer, verstrekt Mondzorg Vinkeveen de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave. Deze prijsopgave bevat een beschrijving van de uit te voeren prestaties, de bijbehorende tarieven, evenals materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking niet mogelijk is, zal Mondzorg Vinkeveen de kosten van de behandeling voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) bespreken. Bij wijzigingen in het behandelplan, onvoorziene complicaties of overschrijding van de begroting wordt de patiënt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Mondzorg Vinkeveen werkt met taakdelegatie, waarbij een deel van de taken van de tandarts worden overgenomen door assistenten. Deze assistenten zijn intern- en extern opgeleid en bevoegd verklaard. Zij werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van de tandarts, die eindverantwoordelijk blijft voor alle uitgevoerde handelingen.

Overschrijding Betalingstermijn

Bij niet, niet tijdige, niet deugdelijke, of slechts gedeeltelijke betaling is de patiënt onmiddellijk in verzuim, zonder verdere ingebrekestelling. In dat geval zijn alle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en is de patiënt gehouden om alle kosten te vergoeden die Mondzorg Vinkeveen maakt om de vordering te incasseren.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mondzorg Vinkeveen is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Mondzorg Vinkeveen onder de verzekering. De patiënt kan deze polis inzien op de praktijk van Mondzorg Vinkeveen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Mondzorg Vinkeveen en de patiënt. Ondertekening van een prijsopgave of offerte strekt tevens ter bevestiging van ontvangst en toepasselijkheid van deze voorwaarden. De geldigheid van de prijsopgave is beperkt tot 60 dagen na datum van uitgifte. Mondzorg Vinkeveen behoudt zich het recht voor om prijsopgaven schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen, en om wijzigingen in tarieven en kosten door te berekenen aan de patiënt

Wij nemen nieuwe patiënten aan en helpen u graag verder!

OPENINGSTIJDEN

CONTACT

Telefoon

0297 7438 12

E-mail

info@mondzorgvinkeveen.nl

Adres

Kerklaan 12a 3645 EV Vinkeveen

© 2024 Mondzorg Vinkeveen | Algemene voorwaarden

Scroll naar boven